Landbrukstjenester Solør Odal

Velkommen til Landbrukstjenester Solør Odal

Landbrukstjenester Solør Odal er bondens eget vikarbyrå.

Vi er et vikarbyrå for både bonden og bygda.

Vi jobber aktivt for å rekruttere arbeidshjelp først og fremst til landbruket, men også til andre næringer.

Landbrukstjenester Solør Odal ble startet i 1982 og het da Solør Avløserlag. I 2002 ble det fusjon med Glåmdal Avløserlag og navneskifte.

 

Årsmøtepapirer

Arsregnskap 2015 med revisors beretning Arsmøteinnkalling og arsmelding 2015 Fusjonsplan med utgreing og vedtektsendringer Arbeidsplan og informasjon Vedtekter godkjent 25-8-12

Utlønning og A-ordning

Det er viktig å sende inn timar på avløysar etter kvart som vedkommande har vore i arbeid. Dette er for at det skal verte korrekt meldt inn til dei rette instansar til ei kvar...

Fokus på LA-MRSA smitte

Etter at det fleire gonger har dukka opp LA-MRSA smitte i svinebesetningar bør alle utanlandske avløysarar, ikkje bare dei som arbeider i svinebesetningar, testast for LA-MRSA. Avløysarar har sosial omgang med kvarandre og med andre bønder enn...

Statens tilbod fører til mindre avløysing

I staten sitt tilbod ved jordbruksoppgjeret vert det ikkje tilbydd noko auke i tilskotta i velferdsordningane. Auka kostnader vert ikkje kompensert, noko som føre til dyrare ordningar og mindre avløysing for tilskottet.

Statens tilbod til landbruket

I statens sitt tilbod har dei ikkje tilbydd friske midlar til velferdsordningane, men det vert føreslege at satsane vert vidareført som i dag. I tillegg legg tilbodet opp til at forhandlingane skal samkøyra søknads-...